Psalm 106

Niewdzięczność ludu wybranego 1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. 2 Któż opowie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego pochwały? 3 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co

Czytaj dalej

Psalm 105

Bóg wierny przymierzu z Abrahamem 1 Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! 2 Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! 3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli

Czytaj dalej

Psalm 103

Błogosław, duszo moja, Pana! 1 Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! 2 Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 3 On odpuszcza wszystkie twoje

Czytaj dalej

Psalm 102

Prośby wygnańca 1 Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę. 2 Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! 3 Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego!

Czytaj dalej

Psalm 101

Wzorowy władca 1 Dawidowy. Psalm. Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! 2 Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu. 3 Nie

Czytaj dalej

Psalm 100

Służcie Panu z weselem! 1 Psalm. Dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; 2 służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim! 3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my

Czytaj dalej

Psalm 99

Chwalcie najświętszego Boga! 1 Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie. 2 Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. 3 Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono

Czytaj dalej

Psalm 98

Chwała Bogu, Zbawcy świata! 1 Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. 2 Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. 3 Wspomniał

Czytaj dalej

Psalm 97

Bóg Królem i Sędzią świata 1 Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! 2 Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. 3 Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera

Czytaj dalej

Psalm 96

„Śpiewajcie Panu pieśń nową!” 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! 2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! 3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda –

Czytaj dalej