Psalm 139

Bóg wszystko przenika 1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie, 2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, 3 widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje

Czytaj dalej

Psalm 91

O Bożej opiece 1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 2 mówi do Pana: „Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam”. 3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego

Czytaj dalej

Psalm 51

Wezwanie i prośba pokutnika 1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, 2 gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą. 3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż

Czytaj dalej

Psalm 23

Bóg pasterzem i gospodarzem 1 Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 3 orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie

Czytaj dalej

Psalm 122

W obliczu miasta Świętego 1 Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pańskiego!” 2 Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, 3 Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle

Czytaj dalej

Psalm 56

Uciśniony ufa Bogu 1 Kierownikowi chóru. Na melodię: „Gołębica z dalekich terebintów”. Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat. 2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej

Czytaj dalej

Psalm 54

Wybaw mnie, Boże! 1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. 2 Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: „Oto Dawid u nas się ukrywa”. 3 Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń

Czytaj dalej

Psalm 55

Skarga na wrogów 1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. 2 Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby, 3 zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie! Szamocę

Czytaj dalej

Psalm 36

O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności 1 Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego. 2 Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma. 3 Bo jego własne oczy [zbyt]

Czytaj dalej

Psalm 26

Wołanie o Bożą sprawiedliwość 1 Dawidowy. Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, bom nienagannie postępował i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu. 2 Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, wybadaj moje nerki i serce: 3

Czytaj dalej